Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN MOONFOX
 
1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden
De webshop https://www.moonfox.be (hierna: “de Website”) is een initiatief van:
Moonfox CK NV (hierna: “MOONFOX”, “Wij” en “Ons”),
Blokkestraat 51
8550 Zwevegem
België
BE667 559 443
+32 56 74 50 20
 
Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:
'Klant': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MOONFOX in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.
Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.
Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen MOONFOX en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.
Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en MOONFOX die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.
MOONFOX behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op productorders en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.
 
2. Hoe komt de Verkoopovereenkomst tot stand?
MOONFOX besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.
Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van MOONFOX ten aanzien van de Klant. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van MOONFOX moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online-ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. MOONFOX zal uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.
MOONFOX kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal MOONFOX de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien MOONFOX het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Een door MOONFOX op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. MOONFOX kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.
 
3. Onze prijzen
Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen (indien de Klant optreedt als rechtspersoon, kan de prijs exclusief BTW zijn). De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online-bestelmethode.
De Klant is de prijs verschuldigd die MOONFOX in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door MOONFOX worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.
MOONFOX heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.
 
4. Betalingsvoorwaarden
Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Overschrijving
 • VISA
MOONFOX kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. MOONFOX neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Bij MOONFOX maken we gebruik van SSL om alle communicatie te beveiligen.
MOONFOX stelt haar productieverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. MOONFOX behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt MOONFOX een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.
Indien de Klant de factuur niet binnen deze vooropgestelde termijn voldoet, beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer MOONFOX na twee (2) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau dat de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MOONFOX, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. MOONFOX is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
 
5. Hoe wordt mijn Product geleverd?
Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De uiterste leveringstermijn ten aanzien van Consumenten bedraagt tien (10) werkdagen dagen na ontvangst van de betaling. Wanneer MOONFOX er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer MOONFOX niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal MOONFOX spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Verkoopovereenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer in voorraad zijn. Indien het door u bestelde Product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het Product aan u geleverd kan worden.
MOONFOX doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.
MOONFOX draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.
 
6. Herroepingsrecht
6.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?
De Consument beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. MOONFOX hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal MOONFOX de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. MOONFOX betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
De Consument heeft geen herroepingsrecht in het volgende geval;
 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Gedacht kan worden aan alle op maat gemaakte displays die door MOONFOX op vraag van de Klant geproduceerd worden.
 1. Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?
De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan MOONFOX meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.
In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:
 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.
MOONFOX stelt op haar Website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar MOONFOX en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft MOONFOX het recht om de terugbetaling op te schorten.
Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. MOONFOX is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat MOONFOX zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.
Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. MOONFOX verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.
 
7. Garantie
7.1 Algemeen
De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.
 • Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. MOONFOX kan het tegendeel bewijzen.
 • Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.
Verder moet MOONFOX, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.
De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
7.2 Klachtindiening
Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan MOONFOX, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Product naar MOONFOX op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.
Indien een Product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan MOONFOX, binnen de twee maand na ontdekking van het gebrek. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen.
De Producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar MOONFOX, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.
De Producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar MOONFOX, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.
De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van MOONFOX, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een Product onterecht terug naar MOONFOX verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. MOONFOX raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.
 
7.3 Herstel
Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.
Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal MOONFOX deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. MOONFOX is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.
 
8. Overmacht
Indien MOONFOX door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is MOONFOX niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. MOONFOX is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 
9. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij MOONFOX. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.
Indien de Klant bestanden uploadt, dient deze daarvan eigenaar te zijn of een licentie te hebben. Bijgevolg zal MOONFOX niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele intellectuele inbreuken. Bovendien zal MOONFOX de foto’s niet langer opslaan dan nodig om het product te realiseren.
 
10. Verwerking persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal MOONFOX alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals het BAI).
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MOONFOX, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.